سيدفريد موسوي پور

رتبه علمي: مربي پايه 4
پست الکترونیکی: mousavipour[at]shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: 02532942240

سوابق تحصیلی

 • كارشناسي ارشد برق- الكترونيك دانشگاه شاهد تهران
 • كارشناسي مهندسي پزشكي باليني دانشگاه شاهد تهران
 • دبيرستان تيزهوشان شهيد قدوسي

سوابق آموزشی

 • دروس تخصصي رشته مهندسي پزشكي دانشگاه شهاب دانش از سال 1392
 • مدير گروه مخابرات و قدرت دانشگاه شهاب دانش 1391-92
 • تدريس دروس آزمايشگاهي دانشگاه شاهد 1387-1389

سوابق شغلی

 • عضو هيات علمي دانشگاه شهاب دانش از سال 1392
 • عضو گروه شبكه ثابت در مركز تحقيقات مخابرات ايران 1389-1391

سوابق پژوهشی

 • English Journal Articles
  • Hassan Yeganeh, Farid Mousavipour, Amir Hassan Darvishan “Time Scale Modification as a Packet loss Concealment in VoIP Applications” , Progress in Signals and Telecommunication Engineering, March 2012.
  • Farid Mousavipour, S. Seyedtabaii, "Dual Particle Number RBPF in Speech Enhancement", CCIS: Communication in Computer and Information Science, 164‐6‐793341‐0, 2011.
  • Farid Mousavipour, S. Seyedtabaii, "Iterative Kalman versus Rao‐blackwellized Particle Filter in Speech Enhancement", IJACT, Vol. 3, No. 5, pp. 234 ~ 242, 2011.
 • English Books
  • English for Biomedical Engineering Students
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • ﺳﯿﺪﻓﺮﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﭘﻮر، ﻧﺎدﻋﻠﯽ زارﻋﯽ، " ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ و ذرهای در ردﯾﺎﺑﯽ اﻫﺪاف ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ"، ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و دﻓﺎع ﻣﻠﯽ، آذر 90.
  • سیدفرید موسوی پور، نادعلی زارعی، "فیلتر کالمن بهینه جهت کاهش نویز موتورهای شناورهای تندرو در ارتباطات رادیویی"، دومین کنفرانس ملی شناورهای دریایی، اردیبهشت 91.
 • English Conference Articles
  •  Hassan Yeganeh, Farid Mousavipour, Mansour Mirzabaghi, " VoIP Quality Enhancement with Wideband Extension Method in Broadband Networks", I2t’s conference, Brazil, 2012
  • Item 2
  • Item 3
 • افتخارات و عضویت ها

  • داور پارك علم و فناوري استان قم
  • عضو مركز فناوري دانشگاه شهاب دانش