دکتر محمد مردانی

رتبه ی علمی : استادیار
پست الکترونیکی: mardani@shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: 02532317272

سوابق تحصیلی

 • دکتری: کنترل، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد: کنترل، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی: الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق آموزشی

 • سیستمهای کنترل خطی
 • کنترل چند متغیره
 • کنترل غیر خطی
 • کنترل مدرن
 • ناوبری
 • مدارهای الکتریکی 1 و2
 • الکترونیک 1 و2
 • زبان تخصصی مهندسی برق
 • کنترل صنعتی
 • اتوماسیون صنعتی
 • تکنیک پالس

سوابق شغلی

 • دانشگاه شهاب دانش قم، عضو هیات علمی
 • دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، مدرس
 • جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، کارشناس اتوماسیون

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • به رزومه رجوع شود
 • English Journal Articles
  • refer to resume
 • کتب فارسی
  • به رزومه رجوع شود
 • English Books
  • refer to resume
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • به رزومه رجوع شود
 • English Conference Articles
  • refer to resume
 • سایر مقالات فارسی
  • به رزومه رجوع شود
 • English other Articles
  • refer to resume

افتخارات و عضویت ها

 • به رزومه رجوع شود

سایر

 • .