مهندس محمد علی کیانی نیا

رتبه ی علمی : کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله
پست الکترونیکی: kiani.nia[at]shahabdanesh.ac.ir

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه صنعتی شریف) از سال 82 تا 86
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی زلزله (دانشگاه صنعتی شریف) از سال 87 تا 90

سوابق آموزشی

 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • تحلیل سازه ها 1
 • تحلیل سازه ها 2
 • ایستایی 1

سوابق شغلی

 • دانشگاه شهاب دانش – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران- از سال 92 تاکنون
 • دانشگاه شهاب دانش – مدیر گروه مهندسی عمران - از سال 92 تا 94
 • دانشگاه شهاب دانش – مدیر کل امور آموزشی - از سال 94 تاکنون
 • مهندس طراح و ناظر پایه 2 سازمان نظام مهندسی استان قم

سوابق پژوهشی

افتخارات و عضویت ها