دکتر مهدی آرزومندی

رتبه علمی:استادیار
پست الکترونیکی:mahdi.arezoumandi@mst.edu
شماره تلفن: 2317272-0253

سوابق تحصیلی

 • فوق دکتری مهندسی سازه - دانشگاه اوکلاهما امریکا - ۱۳۹۳
 • دکتری مهندسی سازه - دانشگاه علم و صنعت میسوری امریکا-۱۳۹۲
 • کارشناسی ارشد مهندسی زلزله- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ۱۳۸۱
 • کارشناسی مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ۱۳۷۹

سوابق آموزشی

 • تکنولوژی بتن پیشرفته
 • طراحی بتن پیش تنیده
 • طراحی بتن مسلح پیشرفته
 • طراحی سازه های صنعتی
 • اصول طراحی و مهندسی پل
 • روش های پیشرفته ساخت
 • طراحی سازه های بتن مسلح
 • مصالح ساختمانی
 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • تحلیل سازه
 • مصالح و فناوری های نوین ساختمان
 • بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی
 • روش های تولید صنعتی ساختمان
 • نکات اجرایی سازه های فولادی
 • نکات اجرایی سازه های بتن مسلح
 • طراحی ساختمان های بنایی

سوابق شغلی

 • اجرای آپارتمان های مسکونی
 • نظارت سازه های صنعتی
 • نظارت تصفیه خانه فاضلاب
 • مشاور فنی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم
 • طراح سازه ساختمان اداری نظام مهندسی ساختمان استان قم
 • طراحی سازه های بتن مسلح
 • طراحی سازه های صنعتی
 • مقاوم سازی سازه ها

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Journal Articles
  • Arezoumandi, M., Ezzell, M., Volz, J. S. (2012) “Development and Testing of Chemically-Based Self-Consolidating Concrete”, Applied Mechanics and Materials Vol. 174, pp. 11-17.
  • Looney, T. J., Arezoumandi, M., Volz, J. S., Myers, J.J. (2012) “An Experimental Study on Bond Strength of Reinforcing Steel in Self-Consolidating Concrete”, International Journal of Concrete Structures and Materials, Springer, Vol.6, No.3, pp.187–197.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., Myers, J.J. (2013) “Shear Behavior of High-Volume Fly Ash Concrete versus Conventional Concrete”, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, Vol. 25(10), pp.1506–1513.
  • Looney, T. J., Arezoumandi, M., Volz, J. S., Myers, J.J. (2013) “An Experimental Study on Bond Strength of Reinforcing Steel in High-Volume Fly ash Concrete”, Advances in Civil Engineering Materials, ASTM, Vol.1, No.1, pp. 1–17, November 2012. (Paper ID ACEM20120026)
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., Ortega, C. A., Myers, J.J. (2013) “Effect of Total Cementitious Content on Shear Strength of High-Volume Fly Ash Concrete Beams”, Materials & Design, Elsevier, Vol. 46, pp. 301–309.
  • Arezoumandi, M., Wolfe, M. H., Volz, J. S. (2013) “A Comparative Study of the Bond Strength of Reinforcing Steel in High-Volume Fly ash Concrete and Conventional Concrete”, Construction and Building Materials, Elsevier, Vol.40, pp. 919–924.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., Myers, J.J. (2013) “Effect of High-Volume Fly Ash on Shear Strength of Concrete Beams”, Transportation Research Record, No. 2342, pp. 1–9.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., (2013) "Discussion of a Paper: Shear Behavior of Self-Consolidating Concrete Beams." Journal of the ACI Structural Journal, Vol. 110, No. 2.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., Ortega, C. A., Myers, J.J. (2013) “Shear Behavior of High-Volume Fly Ash Concrete versus Conventional Concrete-Experimental Study”, Journal of Structural Engineering, ASCE, (Accepted in November, 2013).
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S. (2013) “Shear Strength of Chemically-Based Self-Consolidating Concrete Beams – Fracture Mechanics Approach vs. Modified Compression Field Theory”, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000834.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., Ortega, C. A. (2013) “Effect of Fly Ash on the Shear Strength of Concrete Beams without Shear Reinforcement”, Advances in Civil Engineering Materials, ASTM, (Paper ID ACEM20120052).
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S. (2013) “Effect of Fly Ash Replacement Level on the Shear Strength of High-Volume Fly Ash Concrete Beams”, Journal of Cleaner Production, Elsevier, Vol. 59, pp. 120–130.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S. (2013) “A Comparative Study of the Mechanical Properties, Fracture Behavior, Creep, and Shrinkage of High-Volume Fly Ash Concrete”, Journal of Sustainable Cement-Based Materials, Taylor & Francis, V. 2, Issue 3-4, pp 1-13.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S. (2013) “An Experimental Study on Shear Strength of Chemically-Based Self-Consolidating Concrete”, International Journal of Concrete Structures and Materials, Springer, Vol. 7, Issue 4, pp 273-285,
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S. (2013) "Effect of Fly Ash Replacement Level on the Fracture Behavior of Concrete", Frontiers of Structural and Civil Engineering, Springer, Vol. 7, Issue 4, pp 411-418.
  • Arezoumandi, M., Smith, A. , Volz, J. S., Khayat, K. H. (2014) “An Experimental Study on Shear Strength of Reinforced Concrete Beams with 100% Recycled Concrete Aggregate”, Construction and Building Materials, Elsevier, Vol. 53, pp 612-620.
  • Arezoumandi, M., Ezzell, M., Volz, J. S. (2013) “A Comparative Study of the Mechanical Properties, Fracture Behavior, Creep, and Shrinkage of Chemically Based Self-Consolidating Concrete”, Frontiers of Structural and Civil Engineering, Springer, V. 8, Issue 1, pp. 36-45.
  • Fakharifar, M., Dalvand, A., Arezoumandi, M., Sharbatdar, M., Chen, G., Kheyroddin, A., (2014)” Mechanical Properties of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites”, Construction and Building Materials, Elsevier, V. 71, pp. 510-520.
  • Arezoumandi, M., Looney, T. J., Volz, J. S. (2015) “Effect of Fly Ash Replacement Level on the Bond Strength of Reinforcing Steel in Concrete Beams”, Journal of Cleaner Production, Elsevier, V. 87, pp. 745-751.
  • Arezoumandi, M., Ezzell, M., Volz, J. S. (2013) “Feasibility of Crack Free Reinforced Concrete Bridge Deck from Materials Composition Perspective: A State of the Art Review”, Frontiers of Structural and Civil Engineering, Springer, (Accepted in December, 2014).
  • Arezoumandi, M., Smith, A. , Volz, J. S., Khayat, K. H. (2015) “ An Experimental Study on Flexural Strength of Reinforced Concrete Beams with 100% Recycled Concrete Aggregate” Engineering Structures, Elsevier, Vol. 88, pp. 154-162.
  • Sadati, S., Arezoumandi, M., and Mohammad Shekarchi. (2015) "Long-term performance of concrete surface coatings in soil exposure of marine environments." Construction and Building Materials, Vol. 94, pp. 656-663.
  • Ghafari, E., Arezoumandi, M., Costa, H., & Júlio, E. (2015). "Influence of nano-silica addition in the durability of UHPC." Construction and Building Materials, Vol. 94, pp. 181-188.
  • Arezoumandi, M., Drury, J., Volz, J. S., & Khayat, K. H. (2015). “Effect of Recycled Concrete Aggregate Replacement Level on Shear Strength of Reinforced Concrete Beams.” ACI Materials Journal, Vol. 112(4).pp. 559-567.
  • Sadati, S., Arezoumandi, M., Khayat, K. H., & Volz, J. S. (2016). “Shear performance of reinforced concrete beams incorporating recycled concrete aggregate and high-volume fly ash.” Journal of Cleaner Production Vol. 115, pp. 284-293.
  • Valipour, M., Shekarchi, M., Arezoumandi, M. (2016). “ Chlorine diffusion resistivity of sustainable green concrete in harsh marine environments” Journal of Cleaner Production, Vol. 142, pp. 4092-4100.
  • Arezoumandi, M., Ghafari, E., Sadati, S., Fakharifar, M., (2017). “Mechanical Properties And Structural Performance Of Recycled Aggregate Concrete: An Overview” Civil Engineering Research Journal. Vol.1. (5), pp. 1-25.
  • Seyedhamed Sadati, Mahdi Arezoumandi, Kamal H Khayat, Jeffery S Volz (2017) “Bond Performance of Sustainable Reinforced Concrete Beams” ACI Materials Journal, Vol. 114(4), pp. 537-547.
 • کتب فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Books
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • مقالات کنفرانس فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English Conference Articles
  • Arezoumandi, M., Smith, A., Volz, J. S., Khayat, K. H. (2014) “Flexural Strength of Reinforced Concrete Beams with 100% Recycled Concrete Aggregate”, ACI Research in Progress, Reno.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., Khayat, K. H. (2013) “Shear Strength of Reinforced Concrete Beams with Recycled Concrete Aggregate”, ACI Research in Progress, Phoenix.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., Myers, J.J. (2013) “Shear Behavior of Sustainable Reinforced Concrete Beams”, ACI Research in Progress, Minneapolis.
  • Looney, T. J., Arezoumandi, M., Volz, J. S., Myers, J.J. (2013) “Bond Behavior of High-Volume Fly Ash Concrete”, First International Conference on Concrete Sustainability, May 2013, Tokyo, Japan.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., Myers, J.J. (2013) “Experimental Study on Shear Strength of High-Volume Fly Ash Concrete versus Conventional Concrete”, First International Conference on Concrete Sustainability, Tokyo, Japan.
  • Arezoumandi, M., Ezzell, M., Volz, J. S. (2013) “Mechanical Properties, Fracture Behavior, Creep and Shrinkage of Chemically-Based Self-Consolidating Concrete”, Fifth North American Conference on the Design and Use of Self-Consolidating Concrete, Chicago.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S. (2013) “Shear Behavior of Chemically-Based Self-Consolidating Concrete-Experimental Study”, Fifth North American Conference on the Design and Use of Self-Consolidating Concrete, Chicago.
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S. (2013) “A Comparison between Shear Strength of Chemically-Based Self-Consolidating Concrete and Conventional Concrete”, Transportation Research Board, Washington D.C
  • Arezoumandi, M., Volz, J. S., Myers, J.J. (2013) “Effect of High-Volume Fly Ash on Shear Strength of Concrete Beams”, Transportation Research Board, Washington D.C.
  • Arezoumandi, M., Ezzell, M., Volz, J. S. (2012) “Development and Testing of Chemically-Based Self-Consolidating Concrete”, Second International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials, Yantai, China.
  • Arezoumandi, M., & Bham, G. H. (2011). “Travel time reliability estimation: Use of median travel time as measure of central tendency” In Proceedings of the First Congress of Transportation and Development Institute (TDI), American Society of Civil Engineers, Chicago, USA.
  • Rahai, A., Arezoumandi, M. (2008) “Effect Of Vertical Motion of Earthquake on RC Bridge Pier”, the 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
 • سایر مقالات فارسی
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • English other Articles
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

افتخارات و عضویت ها

 • جایزه دکترکاظمی آشتیانی، بنیاد ملی نخبگان، 1396
 • پژوهشگر برتر استان قم، 1394
 • دانشجوی برتر مهندسی سازه انجمن مهندسین عمران امریکا، ۱۳۹۳
 • دانشجوی برتر انجمن بتن پس تنیده ی امریکا، ۱۳۹۳
 • دانشجوی سال مرکز حمل و نقل امریکا، ۱۳۹۲
 • دانشجوی برتر دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده ی عمران دانشگاه علم و صنعت میزوری امریکا، ۱۳۹۲
 • دانشجوی برتر انجمن بتن پس تنیده ی امریکا، ۱۳۹۲
 • دانشجوی برتر انجمن کا اپسیلون دانشگاه علم و صنعت میزوری امریکا، ۱۳۹۲
 • ( تنها دانشجوی ایرانی که موفق به کسب این افتخار شده است) رتبه ی نخست و مدال طلای جهانی نوادا برای برترین مقاله در مهندسی پل، ۱۳۹۲
 • دیپلم افتخار برترین مقاله در کنفرانس بین المللی مهندسی پل، ۱۳۹۱
 • جایزه بهترین پوستر انجمن بتن پیش تنیده – پیش ساخته امریکا، ۱۳۹۱
 • جایزه بهترین پوستر انجمن بتن پیش تنیده – پیش ساخته امریکا، ۱۳۹۲
 • جایزه بهترین پوستر انجمن بتن امریکا، ۱۳۹۱
 • جایزه بهترین پوستر انجمن بتن امریکا، ۱۳۹۲
 • جایزه بهترین پوستر انجمن تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت میزوری امریکا، ۱۳۹۲
 • برنده ی جایزه ی هزینه سفر انجمن تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت میزوری، ۱۳۹۱
 • برنده ی جایزه ی هزینه سفر انجمن تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت میزوری، ۱۳۹۲
 • عضویت ها:
 • عضو کمیته پژوهش نظام مهندسی ساختمان استان قم
 • عضو کارگروه مصالح و فن آوری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • (آرماتور وصله طول مهاری و) عضو کمیته ی ۴۰۸ انجمن بتن امریکا
 • (و پیچش برش) عضو کمیته ی ۴۴۵ انجمن بتن امریکا
 • عضو کمیته تحقیقات حمل و نقل امریکا
 • عضو انجمن مهندسین عمران امریکا
 • عضو انجمن بتن امریکا

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5