مهندس سید علی صحفی

کارشناسی ارشد مهندسی IT گرایش تجارت الکترونیک
پست الکترونیکی: sohofi.univ[AT]gmail.com
شماره تلفن: 32317171-025 داخلی 163

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی علوم کامپیوتر - دانشگاه شهید باهنر کرمان - از سال 82 تا 86
 • کارشناسی ارشد مهندسی IT گرایش تجارت الکترونیک - دانشگاه قم- از سال 86 تا 88
 • دکتری تخصصی مهندسی IT گرایش تجارت الکترونیک - دانشگاه قم - از سال 93

سوابق آموزشی

 • تدریس دروس تجارت الکترونیک، سیستم های پرداخت الکترونیک، مدیریت زنجیره تامین در مقطع کارشناسی ارشد
 • تدریس دروس تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی، طراحی شی گرا، اصول طراحی کامپایلر، ساختمان داده و ... در مقطع کارشناسی
 • در دانشگاه های قم، پردیس دانشگاه تهران، صنعتی قم، شهاب دانش و ... از سال 1387 تاکنون

سوابق شغلی

 • شرکت نما - توسعه دهنده وب - مرداد 86 تا اسفند 86
 • فرمانداری قم - مشاور - بهمن 87 تا خرداد 88
 • شرکت راهبران شمیم دانش - مدیر بخش نرم افزار - فروردین 87 تا فروردین 88
 • شرکت سحاب - تحقیق و توسعه - تیر 87 تا بهمن 87
 • دانشگاه شهاب دانش - عضو هیات علمی و مدیر کل امور آموزشی - شهریور 89 تا فروردین 91
 • دانشگاه شهاب دانش - عضو هیات علمی و مدیر گروه کامپیوتر و IT - آبان 92 تا حال حاضر
 • هم بنیانگذار مرکز کارآفرینی و شتابدهی کارنوا - آبان 95 تا شهریور 96

سوابق پژوهشی